നൂൽപ്പുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു.

നൂൽപ്പുഴ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു. മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിനെതിരെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ശ്രീ.ആർ. ആനന്ദ് ഐ.പി.എസ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ  "യോദ്ധാവ് "   എന്ന പേരിൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി നടത്തി വരുന്നു. പ്രസ്തുത ബോധവൽകരണ പരിപാടിയിൽ നൂൽപ്പുഴ പോലീസ് ഇൻസ്പക്ടർ ശ്രീ മുരുകൻ, സ്റ്റേഷനിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, SPC കേഡറ്റുകൾ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു .