"ഇത്തിരി നേരം.. ഒത്തിരി കാര്യം"

"ഇത്തിരി നേരം.. ഒത്തിരി കാര്യം"
പോലീസ് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു
ചിങ്ങം ഒന്നു മുതൽ (ആഗസ്റ്റ് 17) കേരളാ പോലീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ