ലഹരി നമുക്ക് വേണ്ടേ വേണ്ട......

മേപ്പാടി: CMHSS സ്കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു.